Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Mário Kovaľ

Grösslingova 52, 811 09 Bratislava, prevádzka: Obchodná 39, 811 06  Bratislava, IČO: 14354322

 
Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov
z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
 
kontakt na určenú osobu:
Mário Kovaľ, e-mail: mariokoval@seznam.cz,  mobil: +421 903 287 001 
 
 
Článok I.
 
Úvodné ustanovenia
 1. 1. Spoločnosť  Mário Kovaľ (ďalej len „spoločnosť“) je obchodnou firmou, založenou v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2.  
 3. 2. Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 4.  
 5. 3. Spoločnosť je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) bod 5 Zákona.
 6.  
 7. 4. Spoločnosť ako povinná osoba vypracúva a aktualizuje v súlade s § 20 Zákona tento program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (ďalej len „Program“).
 8. 5. Každý zamestnanec má nepretržitý prístup k Programu, a to vo verejných zložkách systému Microsoft Outlook. Zároveň môže každý zamestnanec kedykoľvek požiadať o predloženie Programu.
Článok II.
 
Definície niektorých pojmov
 1. 1. Výrazom „špinavé peniaze“ sa označujú peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti, resp. akékoľvek aktíva získané trestnou činnosťou (zisky, výnosy, príjmy z trestnej činnosti, aktíva nefinančného charakteru oceniteľné v peniazoch ako napr. duševné vlastníctvo a pod.). Proces premeny týchto nelegálnych finančných i nefinančných zdrojov na legálne zdroje (vytvorením dojmu zákonného nadobudnutia majetku) sa nazýva „pranie špinavých peňazí“.
 2.  
 3. 2. Legalizácia je činnosť smerujúca k zastretiu nezákonného pôvodu finančných prostriedkov a vytvorenie zdania ich legálneho nadobudnutia s cieľom vzbudiť dojem, že ide o peniaze nadobudnuté v súlade s právnymi normami a s cieľom uľahčiť ich následné opätovné investovanie do legálneho hospodárstva, spočíva najmä:
a) v premene alebo prevode príjmov alebo iného majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti, za účelom zatajenia alebo zastretia nezákonného pôvodu majetku alebo za účelom napomáhania osobe, ktorá sa zúčastnila alebo zúčastňuje na páchaní takejto činnosti preto aby unikla pred právnymi dôsledkami svoj ho konania,
b) v utajovaní alebo zastieraní skutočnej povahy, zdrojov, umiestnenia, nakladania a pohybu majetku alebo zmeny práv vzťahujúcich sa k predmetnému majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti,
c) v nadobudnutí, držaní alebo nakladaní s príjmami alebo majetkom uvedeným vyššie s vedomím alebo s cieľom zatajiť alebo zmariť možnosť zistenia jeho skutočného pôvodu alebo jeho pôvodného vlastníka,
d) v združovaní sa osôb za účelom páchania činnosti uvedenej vyššie.
Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach uvedených v tomto bode, môže vyplynúť z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie. Legalizácia je zakázaná.
 
 1. 3. Financovaním terorizmu sa rozumie poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov alebo majetku s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že sa majú použiť, úplne alebo sčasti, na
a) spáchanie trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestného činu terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) financovanie každodenných potrieb osoby, u ktorej je možné predpokladať, že má v úmysle spáchať alebo spáchala trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
c) spáchanie trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania osoby na spáchanie takého trestného činu alebo na jeho pokus s cieľom spáchať trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, alebo
 
d) spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vedomosť, úmysel alebo účel, ktorý sa vyžaduje v konaniach vyššie uvedených, môže vyplynúť z objektívnych skutkových okolností, najmä z povahy neobvyklej obchodnej operácie.
 
 1. 4. Neobvyklá obchodná operácia je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu. Prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií je uvedený v článku III. Vzor hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii je určený v prílohe č. 1 tohto programu.
 2. 5. Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Významnou verejnou funkciou je:
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
b) poslanec zákonodarného zboru,
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia Politicky exponovanou
 
osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je :
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej vyššie v tomto bode,
b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v tomto bode alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v tomto bode, alebo
c) rodič osoby uvedenej v tomto bode.
 
 1. 6. Identifikácia je zistenie :
a) pri fyzickej osobe zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti; u fyzickej osoby - podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
b) pri právnickej osobe zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby,
c) pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, zistenie jej údajov podľa písmena a) alebo b) a zistenie údajov fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby v rozsahu údajov podľa písmena a),
d) pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, zistenie mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti maloletého a jeho zákonného zástupcu, alebo
e) pri plnení tretími stranami podľa § 13 Zákona prevzatie údajov a podkladov od úverovej inštitúcie alebo finančnej inštitúcie.
 
 1. 7. Overením identifikácie sa rozumie :
a) pri fyzickej osobe overenie údajov podľa § 7 písm. a) Zákona v jej doklade totožnosti, ak sú tam uvedené, a overenie podoby osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti, alebo s použitím technických prostriedkov a postupov, ak povinná osoba po zohľadnení okolností vykonávania a bezpečnostných rizík používanej technológie vyhotoví, že takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti; u fyzickej osoby - podnikateľa aj overenie údajov podľa § 7 písm. a) Zákona na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja,
b) pri právnickej osobe overenie údajov podľa § 7 písm. b) Zákona na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu údajov podľa § 7 písm. a) Zákona za jej fyzickej prítomnosti, a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby,
c) pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, overenie jej údajov v rozsahu údajov podľa v § 7 písm. c) Zákona na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z predloženého splnomocnenia s osvedčeným podpisom, úradného registra alebo inej úradnej evidencie alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja a overenie identifikácie fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať na základe splnomocnenia v rozsahu údajov podľa § 7 písm. a) Zákona v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti,
d) pri maloletom, ktorý nemá doklad totožnosti, overenie druhu a čísla dokladu totožnosti a podoby prítomného zákonného zástupcu maloletého s podobou v jeho doklade totožnosti,
e) overenie identifikačného čísla alebo kódu, ktorý pridelila na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických zariadení klientovi povinná osoba podľa osobitného predpisu, ak klient bol už identifikovaný podľa § 7 písm. a) až d) Zákona,
f) preukázanie sa klienta zaručeným elektronickým podpisom, ak klient bol už identifikovaný podľa § 7 písm. a) až d) Zákona, alebo
g) overenie identifikácie iným spôsobom, ak takýto spôsob umožňuje osobitný predpis.
 
 1. 8. Majetkom sa rozumie akékoľvek aktívum bez rozdielu na jeho povahu, a to najmä hnuteľné veci, nehnuteľné veci, byty, nebytové priestory, cenné papiere, pohľadávky, práva k výsledkom duševnej tvorivej činnosti vrátane práv k priemyselným právam, ako aj právne dokumenty a listiny, ktoré preukazujú právny vzťah k majetku alebo podiel na ňom.
 2.  
 3. 9. Klientom sa rozumie osoba, ktorá:
a) je zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,
b) sa zúčastňuje na konaní, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,
c) zastupuje pri konaní s povinnou osobou zmluvnú stranu záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby, alebo
d) je na základe iných skutočností oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby.
 
 1. 10. Obchodným vzťahom sa rozumie zmluvný vzťah medzi povinnou osobou a klientom vrátane akýchkoľvek činností súvisiacich s týmto vzťahom, od ktorého sa v čase nadviazania kontaktu očakáva, že bude obsahovať prvok trvania a ďalšie plnenia alebo opakované plnenia.
 2.  
 3. 11. Obchodom sa rozumie vznik, zmena alebo zánik záväzkového vzťahu medzi povinnou osobou a jej klientom a akákoľvek obchodná operácia klienta alebo v mene klienta alebo nakladanie s majetkom klienta alebo v mene klienta, ktoré súvisia s činnosťou povinnej osoby, vrátane operácie, ktorú uskutočňuje klient vo vlastnom mene a na vlastný účet.
 4.  
 5. 12. Druhom obchodu sa rozumie skupina obchodov v rámci činností povinnej osoby, pre ktoré sú typické určité znaky alebo zmluvné podmienky ich poskytovania povinnou osobou.
 6.  
 7. 13. Trestnou činnosťou sa rozumie trestná činnosť spáchaná na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky.
 8.  
 9. 14. Finančnou spravodajskou jednotkou je osobitný útvar finančnej polície Policajného zboru.
 
Článok III.
 
Prehľad foriem neobvyklých obchodných operácií
 
 1. 1. Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu, ide najmä o obchod:
a) ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy určitého druhu obchodu alebo obchodu určitého klienta,
b) ktorý vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu nemá žiaden zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel,
c) pri ktorom sa klient odmieta identifikovať alebo poskytnúť údaje potrebné na vykonanie starostlivosti povinnou osobou podľa § 10, § 11 a 12,
d) pri ktorom klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom obchode alebo sa snaží poskytnúť čo najmenej informácií alebo poskytne také informácie, ktoré môže povinná osoba veľmi ťažko alebo len s veľkými nákladmi preveriť,
e) pri ktorom klient žiada o jeho vykonanie na základe projektu, ktorý vyvoláva pochybnosti,
f) pri ktorom sú použité finančné prostriedky (bankovky) nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme,
g) s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie, postavenie alebo inú charakteristiku nie je alebo nemôže byť vlastníkom potrebných finančných prostriedkov,'
h) pri ktorom objem finančných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo ním deklarovaným majetkovým pomerom,
i) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že finančné prostriedky alebo majetok má byť použitý alebo bol použitý na financovanie terorizmu,
j) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá zhromažďuje alebo poskytuje finančné prostriedky alebo majetok za účelom financovania terorizmu,
k) ktorý je realizovaný z krajiny, alebo do krajiny, na území ktorej pôsobia teroristické organizácie, alebo ktorá poskytuje finančné prostriedky alebo inú podporu teroristickým organizáciám,
l) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, na ktorú sa vzťahujemedzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu alebo osoba, ktorá môže byť vo vzťahu k osobe, ,
m) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že jeho predmetom je alebo má byť vec alebo služba, ktorá môže súvisieť s vecou alebo službou, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa osobitného predpisu,
n) pri ktorom sú dojednané vysoké jednorazové zmluvné pokuty resp. iné sankcie,
o) pri ktorom klient žiada používať také formy platobného styku, ktorá nie je obvyklá pri známych obchodných aktivitách klienta,
p) pri častom opakovaní vkladov pod 10 000 EUR alebo v protihodnote v inej mene, ktorých vkladaním vznikol význačný vklad alebo ktoré boli neskôr prevedené na miesta, ktoré obyčajne klient nevyužíva,
q) pri bezhotovostných vkladoch klienta a tretích osôb a následných hotovostných výberoch prostriedkov klientom na také účely, na ktoré sa obyčajne používajú iné formy platobného styku, napríklad šeky, akreditívy, zmenky,
r) pri činnostiach klientov súvisiacich s otváraním viacerých účtov, ktorých množstvo je v zjavnom nepomere k predmetu ich činnosti, a prevody medzi týmito účtami,
s) pri pohyboch na účtoch klientov, ktoré nezodpovedajú povahe alebo rozsahu ich podnikateľskej činnosti,
t) pri počte obratov na účte v jeden deň alebo v dňoch nasledujúcich po sebe, nezodpovedajúcich obvyklým peňažným operáciám klienta,
u) pri častých omylom hradených platbách a následných žiadostiach o ich vrátenie na iný účet,
v) pri veľkých jednorazových platbách zo zahraničia a do zahraničia bez zjavného dôvodu,
w) ktorý realizuje klient s príslušnosťou ku krajine nachádzajúcej sa na zozname rizikových krajín, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Programu.
 
 
Článok IV.
 
Spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
 
 1. 1. Spoločnosť je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v nasledovných prípadoch :
a) uzatváraní obchodného vzťahu,
b) pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 10 000 EUR, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,
c) ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na hodnotu obchodu,
d) pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných identifikačných údajov o klientovi, alebo
e) ak ide o výplatu zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa.
 
 1. 2. Základnou starostlivosťou sa pritom rozumie :
a) identifikácia klienta a overenie jeho identifikácie,
b) v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu identifikácia konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku,
c) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu,
d) vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu, vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami povinnej osoby o klientovi, jeho podnikateľskom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zisťovanie pôvodu finančných prostriedkov a zabezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má povinná osoba k dispozícii o klientovi.
 
 1. 3. Spoločnosť je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1 000 EUR, ak nejde o prípad podľa bodu 2 tohto článku, spolu s povinnosťou spoločnosti zistiť či klient koná vo vlastnom mene (vykonávanie obchodu na vlastný účet).
 2.  
 3. 4. Spoločnosť zisťuje pri vykonávaní základnej starostlivosti, či klient koná vo vlastnom mene. Ak zistí, že klient nekoná vo vlastnom mene, vyzve ho, aby preukázal formou záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva; rovnako postupuje povinná osoba aj v prípade, ak vzniknú pochybnosti, či klient koná vo vlastnom mene.
 4.  
 5. 5. Spoločnosť je povinná zisťovať konečného užívateľa výhod vždy v prípade právnických osôb; pričom právna forma spoločnosti nesmie prekážať pri zisťovaní konečného užívateľa výhod. Overovanie získanej informácie o konečnom užívateľovi výhod v súlade so Zákonom sa má uskutočňovať v primeranom rozsahu; napr. vyžiadaním písomného vyhlásenia o konečnom užívateľovi výhod a následným overením takejto informácie z dostupných zdrojov. Ak to rizikový profil klienta umožňuje, môže spoločnosť pri uplatňovaní základnej starostlivosti určiť konečného užívateľa výhod na základe informácií z verejných zdrojov, bez nutnosti kontaktovať klienta, alebo tieto informácie u neho overiť.
 6.  
 7. 6. Spoločnosť je povinná odmietnuť nového klienta, ukončiť existujúci obchodný vzťah s klientom, alebo odmietnuť uskutočnenie konkrétnej obchodnej operácie v prípade, ak nie je možné uskutočniť základnú starostlivosť z dôvodov na strane klienta podľa bodu 2 písm. a) až c) tohto článku.
 8.  
 9. 7. Spoločnosť je povinná v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu vykonať opatrenia na zistenie toho, či klient je politicky exponovanou osobou.
 10.  
 11. 8. Pri monitorovaní existujúcich klientov je spoločnosť povinná sa zamerať aj na priebežné zisťovanie a overovanie, či sa klient stal politicky exponovanou osobou; v takom prípade je potrebné vyžadovať pre pokračovanie obchodného vzťahu súhlas vedúceho zamestnanca, pričom za takého sa považuje zamestnanec o jednu riadiacu úroveň vyššie. Ak je politicky exponovaná osoba vlastníkom, alebo pôsobí v riadiacej štruktúre klienta - právnickej osoby, alebo je konečným užívateľom výhod v uvedenom prípade, je to situácia, vyžadujúca aplikáciu zvýšenej starostlivosti voči klientovi - právnickej osobe.
 12.  
 13. 9. V prípadoch ustanovených v § 11 Zákona postačuje, ak spoločnosť vykoná zjednodušenú starostlivosť.
 14.  
 15. 10. Spoločnosť vykoná vo vzťahu ku klientovi zvýšenú starostlivosť, v prípade, ak klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie tak, že popri základnej identifikácii vyžaduje úradne overenie podpisu klienta na príslušných dokumentoch alebo vyžaduje predloženie fotokópie preukazu totožnosti klienta, resp. predloženie ďalších vyžiadaných dokladov a pri obchode s politicky exponovanou osobou spoločnosť vykoná vo vzťahu ku klientovi zvýšenú starostlivosť v rozsahu: získa súhlas vedúceho zamestnanca pred uzavretím obchodného vzťahu s politicky exponovanou osobou a vykoná opatrenia na zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov obchodu.
 
Článok V.
 
Spôsob hodnotenia a riadenia rizík
 
 1. 1. Rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi určuje spoločnosť s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu.
 2.  
 3. 2. Riziko legalizácie alebo financovania terorizmu posudzuje spoločnosť v závislosti od nasledovných kritérií :
a) druh klienta (fyzická osoba - právnická osoba; tuzemec - cudzozemec; nepodnikateľ - podnikateľ, politicky exponovaná osoba a pod.)
b) druh obchodu (kúpa - predaj - bezodplatný prevod)
c) druh obchodného vzťahu (typ zmluvy, ktorú spoločnosť a klient uzatvoria)
d) iné kritériá.
 
 1. 3. Spoločnosť v rámci riadenia rizík spojených s ochranou pred legalizáciou a financovaním terorizmu prijíma platby od klientov pri realizácii obchodov výhradne prostredníctvom bankových prevodov alebo vkladov na bankový účet v členskom štáte alebo v treťom štáte zaručujúcom rovnocenný stupeň ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu. V tomto prípade je ochrana zdvojená v tom zmysle, že aj príslušná finančná inštitúcia vykonáva opatrenia zamerané na ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu.
 2.  
Článok VII.
 
Postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.
Postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné nahlásenie finančnej spravodajskej jednotke
 
 1. 1. Podozrenie z neobvyklej obchodnej operácie príslušný zamestnanec vykonávajúci obchod operatívne konzultuje s niektorým z členov predstavenstva, generálnym riaditeľom alebo zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie dodržiavania (určenou osobou), v prípade, že to nie je možné, je zamestnanec povinný rozhodnúť sám, či bude obchodnú operáciu považovať za neobvyklú.
 2.  
 3. 2. Pri posudzovaní povahy obchodnej operácie zamestnanec vykonávajúci obchod, ako aj určená osoba, ktorej tento zamestnanec ohlásil obchodnú operáciu, vychádzajú pri posudzovaní obchodnej operácie z údajov získaných na základe vykonanej starostlivosti voči príslušnému klientovi.
 4.  
 5. 3. Spoločnosť ohlási finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie, ako aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie bez zbytočného odkladu.
 6.  
 7. 4. Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, že informácie v ňom obsiahnuté zostanú utajené pred nepovolanou osobou, a to: osobne (Račianska 45, 832 23 Bratislava), písomne (Finančná spravodajská jednotka, Pribinova 2, 812 72 Bratislava), telefonicky (ak vec neznesie odklad, s následným písomným potvrdením do troch dní od prijatia telefonického hlásenia finančnou spravodajskou jednotkou), elektronickou formou (sifpnoo@minv.sk).
 8.  
 9. 5. Ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou zabezpečuje zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba). Kontakt na osobu špecifikovanú v tomto bode je určený na prvej strane tohto Programu.
 10.  
 11. 6. Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje najmä :
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo spoločnosti,
b) údaje získané identifikáciou osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná operácia týka,
c) údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, časový priebeh udalostí, čísla účtov, údaje o tom, kedy boli založené, kto je ich majiteľom a kto má k nim dispozičné právo, fotokópie dokladov, na ktorých základe boli účty založené, identifikácie osôb oprávnených s účtami nakladať, fotokópie uzavretých zmlúv a ďalších súvisiacich dokumentov a informácií,
d) údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii,
e) meno a priezvisko určenej osoby zodpovednej za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ktorá zabezpečuje styk s finančnou spravodajskou jednotkou a telefonický kontakt na túto osobu.
 
7. Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu.
 
Článok VIII.
 
Postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie
 
 1. 1. Spoločnosť zdrží neobvyklú obchodnú operáciu do ohlásenia o neobvyklej obchodnej operácie finančnej spravodajskej jednotke.
 2.  
 3. 2. Spoločnosť zdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu, alebo ak ju o to finančná spravodajská jednotka písomne požiada, do prijatia oznámenia od finančnej spravodajskej jednotky, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala; najviac však 120 hodín.
 4.  
 5. 3. Po uplynutí tejto lehoty je spoločnosť povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu na základe oznámenia finančnej spravodajskej jednotky, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, najviac však na ďalších 72 hodín. Do doby zdržania neobvyklej obchodnej operácie sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja.
 6.  
 7. 4. Spoločnosť je povinná o zdržaní neobvyklej obchodnej operácie ihneď informovať finančnú spravodaj skú jednotku.
 8.  
 9. 5. Spoločnosť nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak:
a) ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ihneď informuje finančnú spravodajskú jednotku,
b) zdržanie podľa predchádzajúceho upozornenia finančnej spravodajskej jednotky by mohlo zmariť spracovanie neobvyklej obchodnej operácie.
 
Článok IX.
 
Uchovávanie údajov
 
1. Spoločnosť uschováva počas piatich rokov :
a) od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a doklady získané pri vykonávaní základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti,
b) od vykonania obchodu všetky údaje a doklady o ňom.
 
2. Spoločnosť bude uchovávať údaje a doklady podľa bodu 1. tohto článku aj dlhšie než päť rokov, pokiaľ o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka, v ktorej uvedie lehotu a rozsah uchovávania údajov a písomných dokladov.
 
Článok X.
 
Osoby zodpovedné za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu
 
 1. 1. Osobou zodpovednou za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a za zabezpečenie ohlasovania neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou (určená osoba) je v spoločnosti: Mário Kovaľ, email: mariokoval@seznam.cz, mobil: +421 903 287 001, zástupca určenej osoby: Ing. Ján Kovaľ, email:  monakbratislava@gmail.com, mobil: +421 903 967 991
 2.  

Článok XI.

Právomoci a zodpovednosť orgánov a zamestnancov spoločnosti pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu

 1. 1. Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, generálny riaditeľ, zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba), zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly a všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní pri svojej činnosti predchádzať legalizácii a financovaniu terorizmu.
 2.  
 3. 2. Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, generálny riaditeľ, zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba), zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly a všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní poskytovať finančnej spravodajskej jednotke na požiadanie všetku potrebnú súčinnosť, pomoc, informácie a písomné doklady.
 4.  
 5. 3. Spoločnosť vypracúva a aktualizuje Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu.
 6.  
 7. 4. Na ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a na metodiku postupu pri predchádzaní legalizácii a financovaniu terorizmu a ich odhaľovaní dohliada zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba). Na jednotlivých úrovniach svojich činnosti zodpovedajú za ochranu pred legalizáciou a financovaním terorizmu a metodiku postupu jednotliví príslušní zamestnanci, v súčinnosti so zamestnancom zodpovedným za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba).
 8.  
 9. 5. Za praktickú realizáciu činností, predovšetkým výkon bežných každenných činností zabezpečujúcich napĺňanie koncepcie ochrany, ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a priebežný styk s finančnou spravodajskou jednotkou zabezpečuje zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba), v prípade jeho neprítomnosti priamo predstavenstvo spoločnosti.
 10.  
 11. 6. Za celkovú ochranu spoločnosti pred legalizáciou a financovaním terorizmu a realizáciu koncepcie prevencie zodpovedá predstavenstvo spoločnosti.
 12.  
 13. 7. V prípade, ak člen predstavenstva, člen dozornej rady, generálny riaditeľ, zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba), zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly alebo iný zamestnanec zavinene poruší svoje povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou a financovaním terorizmu, zodpovedá v plnom rozsahu za uvedené porušenie a je povinný nahradiť prípadnú škodu, ktorá bola týmto konaním spôsobená.
 14.  
Článok XII.
 
Povinnosť mlčanlivosti o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii
 
 1. 1. Spoločnosť zachováva mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii, o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou, ako aj mlčanlivosť podľa § 18 Zákona. Táto povinnosť sa vzťahuje na členov predstavenstva, členov dozornej rady, generálneho riaditeľa, zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie dodržiavania (určenú osobu), zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, všetkých zamestnancov, ako aj na právnické osoby a fyzické osoby, ktoré pre spoločnosť konajú na základe iného zmluvného vzťahu.
 2.  
 3. 2. Povinnosť podľa odseku bodu 1 tohto článku nezaniká ani skončením pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu.
 4.  
Článok XIII.
 
Zodpovednosť zamestnancov
 
 1. 1. Zamestnanci spoločnosti sú zodpovední za porušenie právnych predpisov v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 2. 2. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 18 Zákona môže finančná spravodajská jednotka uložiť zamestnancovi pokutu v zmysle Zákona.
 3. 3. Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej obchodnej operácie alebo jej zdržaním, ak pritom postupoval dobromyseľne. V pochybnostiach platí, že zamestnanec pri ohlasovaní neobvyklej obchodnej operácie alebo pri jej zdržaní postupovali dobromyseľne. Za škodu zodpovedá štát.
 
Článok XIV.
 
Spôsob zabezpečenia zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie
 
 1. 1. Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii, nesmie v žiadnom prípade obsahovať údaje o zamestnancovi, ktorý zistil túto hlásenú obchodnú operáciu.
 2.  
Článok XV.
 
Obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov
 
 1. 1. Spoločnosť je povinná uskutočňovať najmenej raz ročne odbornú prípravu zamestnancov zameranú na boj proti legalizácii a financovaniu terorizmu.
 2. 2. Odborná príprava zamestnancov zahŕňa oboznámenie zamestnancov so Zákonom a jeho terminológiou, povinnosťami spoločnosti, neobvyklými obchodnými operáciami a prehľadom ich foriem, spôsobom vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, spôsobom hodnotenia a riadenia rizík, postupmi pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý, postupmi od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, postupmi pri zdržiavaní neobvyklých obchodných operácií, postupmi pri uchovávaní údajov, právomocou a zodpovednosťou jednotlivých zamestnancov pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu v členení podľa činností vykonávaných jednotlivými zamestnancami, spôsobom zabezpečenia ochrany zamestnanca, ktorý zisťuje neobvyklé obchodné operácie.
 3.  
Článok XVI.
 
Spôsob vykonávania kontroly dodržiavania Programu a povinností vyplývajúcich zo Zákona
 
 1. 1. Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, štatutári, zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba), zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly a všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní pri svojej činnosti dodržiavať Program.
 2. 2. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba) vypracúva a aktualizuje Program.
 3. 3. Na kontrolu dodržiavania Programu a povinností vyplývajúcich zo Zákona dohliada zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba).
 4. 4. Na jednotlivých úrovniach svojich činnosti zodpovedajú za spôsob vykonávania kontroly dodržiavania Programu jednotliví príslušní zamestnanci.
 5. 5. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba) vypracúva a aktualizuje Program a zároveň dohliada je jeho dodržiavanie na všetkých úrovniach činnosti spoločnosti.
 6. 6. Ktorýkoľvek člen predstavenstva alebo generálny riaditeľ je oprávnený kedykoľvek si vyžiadať od zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie dodržiavania (určenej osoby) informáciu o stave dodržiavania Programu na ktorejkoľvek úrovni činnosti spoločnosti.
 7. 7. Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek požiadať predstavenstvo spoločnosti o predloženie informácie o spôsobe dodržiavania Programu.
 8.  
článok XVII.
 
Záverečné ustanovenia
 
 1. 1. Program je záväzným vnútorným predpisom pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ako aj pre ďalšie osoby, ktoré vykonávajú činnosť v prospech spoločnosti na základe iného právneho vzťahu.
 2.  
 3. 2. Zmenu alebo doplnenie programu je možné uskutočniť prijatím písomného dodatku k programu štatutárom spoločnosti. Štatutár tiež môže prijatím nového programu zrušiť doterajší program v celom rozsahu.
 4.  
 5. 3. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní oboznámiť sa ustanoveniami Programu. Preukázateľné oboznámenie je možné vykonať aj podpisom zamestnanca na vyhotovení predpisu, ktorý je uložený u zamestnanca zodpovedného za výkon funkcie dodržiavania (určená osoba).
 6.  
 7. 4. Program nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia štatutárom spoločnosti dňa 15.05.2018.
 8.  
 9. 5. Program má 2 prílohy, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť :
a) vzor hlásenia o neobvyklej obchodnej operácie;
b) zoznam rizikových krajín.
 
V Bratislave, dňa 15.07.2018
                
 
Príloha č. 1
 
Vzor hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii
 
podľa § 17 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
A/ Údaje o povinnej osobe
 
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Meno a priezvisko určenej osoby: Tel.:
E-mail:
Mário Kovaľ

Grösslingova 52, 811 09 Bratislava
14354322

Mário Kovaľ
+421 903 287 001
mariokoval@seznam.cz
 
B/ Údaje o neobvyklej obchodnej operácii (ďalej ako „NOO“)
 
Dátum obchodu:
Hodnota obchodu:
Súvisí s hlásením o NOO:
Meno a priezvisko osoby, ktorá NOO vykonala:
Rodné číslo:
Adresa:
Druh a číslo dokladu totožnosti:
Vzťah k povinnej osobe:
Dátum a čas začiatku zdržania NOO:
Odmietnutie vykonania NOO:
Dôvod neobvyklosti:
Charakteristika
 
C/ Účet
 
Číslo účtu:
Mena v ktorej je účet vedený: Dátum založenia účtu:
Dátum zrušenia účtu:
 
D/ Majiteľ účtu Právnická osoba
 
Obchodné meno: IČO :
Adresa sídla:
Fyzická osoba podnikateľ
Meno a priezvisko : Obchodné meno:
IČO klienta:
Rodné číslo:
Adresa:
Adresa sídla prevádzky:
Druh a číslo dokladu totožnosti:
Fyzická osoba
Meno a priezvisko :
Rodné číslo:
Adresa:
Druh a číslo dokladu totožnosti:
 
E / Osoby oprávnené s účtom nakladať
 
Meno a priezvisko :
Rodné číslo:
Adresa:
Druh a číslo preukazu totožnosti:
Meno a priezvisko :
Rodné číslo:
Adresa:
Druh a číslo preukazu totožnosti:
 
F/ Údaje o tretích osobách v súvislosti s NOO
 
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Adresa:
Druh a číslo preukazu totožnosti:
Vzťah k povinnej osobe :
 
Príloha č. 2
 
Zoznam rizikových krajín
 
Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Angola, Antigua a Barbuda, Argentína, Azerbajdžan, Bangladéš, Belize, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Brazília, Brunei, Dominika, Ekvádor, Etiópia, Filipíny, Ghana, Guayana, Hajti, Honduras, Indonézia, Irak, Irán, Jemen, Južná Kórea, Kambodža, Kanada, Katar, Keňa, Kirgizsko, KĽDR, Kongo,Kuba, Kuvajt, Laos, Libéria, Líbya Maroko, Mongolsko, Myanmarsko, Namíbia, Nepál, Nigéria, Nikaragua, Palestína,Pakistan, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguaj, Rusko, Sierra Leone, Singapúr, Srí Lanka, Sudán, Surinam, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sýria, Tadžikistan, Tanzánia, Thajsko, Trinidad a Tobago, Turecko, Turkménsko, Uganda, Ukrajina, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe